Diposit controlat de residus municipals

Actualment els abocadors reben el nom de dipòsits controlats. Aquest canvi de denominació vol reflectir que els residus enterrats a un abocador, s’hi quedaran per sempre (dipòsit) amb la intenció que no contaminin el medi ambient (controlat).

El dipòsit de residus municipals de Benavarre és el destí de les escombraries que no es poden reciclar (la resta). Quan els camions descarreguen al dipòsit, les escombraries són compactades i enterrades per evitar males olors i la proliferació excessiva d’ocells.

Les mesures que té el dipòsit per evitar l’impacte ambiental dels residus dipositats són:

– Impermeabilització del vas de l’abocador
– Xarxa de drenatge per a la captació de lixiviats fins a la bassa d’emmagatzemament
– Tractament extern dels lixiviats
– Xemeneies de captació de gas metà
– Antorxa per a l’eliminació de gas metà per combustió
– Xarxa de cunetes per evitar l’entrada d’aigües pluvials

L’abocador actual ja és el tercer en la història de la Mancomunitat. El primer es va omplir entre els anys 1982 i 1995. El segon entre 1996 i 2004. L’actual es va iniciar el 2005 i té una vida prevista d’uns 15 anys.