4. Postractament

Es realitza quan finalitza el procés de compostatge. Es garbella el compost per aconseguir una granulometria homogènia per comercialitzar-lo.

La part grollera, que correspon a la fracció vegetal que no s’ha degradat, es recircula i s’incorpora en un nou cicle de compostatge.