Taxes

Totes lesfamílies dels municipis de la Mancomunitat tenen una taxa anual de 100 € (al2010).

En el municipi de La Seu es cobraaquest import en tres parts, juntament amb el rebut de l’aigua.

A la resta de municipis de la Mancomunitates cobra semestralment, en dos rebuts, un al setembre, corresponent al primersemestre (gener-juny), i l’altre al març, corresponent al segon semestre(juliol-desembre).

Pel que fa a les activitats econòmiques només se’lscobra la despesa generada per la producció de residus no reciclables que espoden llençar al contenidor de rebuig. Els residus que són correctamentclassificats i llençats als contenidors de matèria orgànica, paper, vidre oenvasos surten de franc. Les empreses també generen molts altres residusespecífics (fusta, ferros, runes, pneumàtics, tòxics…) que es poden dur a ladeixalleria on paguen en funció del tipus de residu i de la quantitat.

Les taxes de larecollida d’escombraries i els preus de la deixalleria estan regulats per l’ “Ordenançafiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombraries” (2010)

La modificacióinicial de taxes i preus públics per al 2011 ha estat publicada en el BOP número 158 amb data 11 de novembre del2010: Publicacióanunci