Contracta de recollida

El concurs públic adjudicat a URBASER el març del 2015, va suposar  la unificació de la gestió dels residus municipals a la Mancomunitat.

L’empresa també és la responsable de totes les recollides selectives: paper, vidre, envasos, matèria orgànica, voluminosos i piles, i la resta.  També gestiona el dipòsit controlat, la planta de compostatge i la deixalleria.

En el 2016 es va renovar completament la flota de vehicles utilitzats en el servei, adquirint un total de set camions.

La contracta de recollida permet augmentar encara més les quantitats de recollida selectiva, doncs està dissenyada per ajustar en tot moment les freqüències de recollida al ritme al que s’estan omplint els contenidors. A més, s’assegura una correcta coordinació del tots els serveis prestats.