Normativa Empreses

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet va començar el gener del 2004, la recollida de residus comercials segons els criteris de Llei Residus de Catalunya (Llei 15/2003).

Actualment aquesta llei ja ha estat derogada, i s’aplica l’article 54 del  Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.

La Mancomunitat assessora a les empreses mitjançant l’educador/a ambiental de com organitzar la gestió de residus: quins cubells cal posar, on llençar cada residu, contactes amb gestors de residus autoritzats per residus especials,… Tríptic informatiu

Al final, l’empresa firma una Declaració de producció de residus comercials on queda detallat els residus que genera, el destí correcte de cadascun d’ells, els cubells que posarà per aconseguir una correcta separació, i fixa la nova taxa d’escombraries que se li aplicarà en funció del volum de la fracció resta que generi (residus no reciclables).

En aquest temps, s’han visitat més de 700 establiments comercials que han implantat un circuit intern de recollida selectiva. Això ha suposat que ara es reciclen entre el 60% i el 90% dels residus que abans es llençaven a les escombraries.