Recollida de voluminosos

En el cas de les empreses que han de treure residus voluminosos i no poden portar-los a la deixalleria, se’ls pot passar a recollir al carrer seguint les condicions del punt 17 de l’article 6è de l’ Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries 2023

“Article 6è.  17. Es podrà fer una recollida de residus comercials voluminosos en les condicions següents:

–  El servei coincidirà amb la recollida de voluminosos al ciutadà (setmanal a la Seu i quinzenal a la resta de municipis de la Mancomunitat).
–  Caldrà separar els residus per materials.
–  El volum de residus per cada servei no superarà els 3m3 .
–  El pes dels residus no podrà representar cap dificultat per la càrrega a mà sobre el camió amb dos operaris.
–  No s’admetran residus pels que aquest sistema de recollida suposa afegir dificultats a la seva separació i tractament adequat.
–  Caldrà satisfer un import de recollida de 167,37 €/Tm i l’import del tractament establert a la deixalleria per a cada tipus de residu, segons Tarifa deixalleria 2023
Aquests imports tenen la consideració de preu públic i per tant estan subjectes a IVA.”