Recollida de voluminosos

En el cas de les empreses que han de treure residus voluminosos i no poden portar-los a la deixalleria, se’ls pot passar a recollir al carrer seguint les condicions del punt 17 de l’article 6è del Text refós Ordenança reguladora de la taxa de recollida d’escombraries_2024

“Article 6è.  17. Es podrà fer una recollida de residus comercials voluminosos en les condicions següents:

–  El servei coincidirà amb la recollida de voluminosos al ciutadà (setmanal a la Seu i quinzenal a la resta de municipis de la Mancomunitat).
–  Caldrà separar els residus per materials.
–  El volum de residus per cada servei no superarà els 3m3.
–  El pes dels residus no podrà representar cap dificultat per la càrrega a mà sobre el camió amb dos operaris.
–  No s’admetran residus pels que aquest sistema de recollida suposa afegir dificultats a la seva separació i tractament adequat.
–  Caldrà satisfer un import de recollida de 200,17 €/Tm i l’import del tractament establert a la deixalleria per a cada tipus de residu, segons Tarifa deixalleria 2024
Aquests imports tenen la consideració de preu públic i per tant estan subjectes a IVA.”