Documentació trasllat residus

El Full de Seguiment és el document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

Qualsevol camió de runa per poder entrar a l’abocador necesita dur el següent full degudament emplenat:  Ful de seguiment de runa