Tarifa deixalleria i abocador

Les empreses que portin part dels residus comercials que generen a la deixalleria, hauran d’assumir els costos que generin mitjançant la factura que emetrà la Mancomunitat.  Aquest import té la consideració de preu públic i per tant està subjecte a IVA.
Aquí  us podeu descarregar la  Tarifa deixalleria 2024

Si sou clients nous de la deixalleria cal omplir el següent formulari:
Document compromís de pagament
Per domiciliar les factures de la deixalleria  o l’abocador cal omplir el següent:  Mandat SEPA Mancomunitat deixalleria

Els residus asimilables a municipals, la runa o residus de la construcció i les restes vegetals que cal portar al Centre de Tractament de Residus de Benavarre están regulats per    Text refòs ordenança gestió de residus i valorització de la matèria orgànica 2024

Aquí us podeu descarregar la  Tarifa abocador de residus 2024