Pressuposotos

Els pressupostos de la Mancomunitat s’han exposat al públic durant el termini legal sense que s’hagin presentat reclamacions, de manera que han quedat aprovats definitivament sense necessitat de cap altre tràmit, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març.

En conseqüència, s’inserta a continuació, els anuncis dels pressupostos dels últims anys per a coneixement de tothom:

Pressupost 2015   Anunci en el BOP

Pressupost 2014   Anunci en el BOP

Pressupost 2013  Anunci en el BOP

Pressupost 2012  Anunci en el BOP

Pressupost 2011  Anunci en el BOP

Pressupost 2010  Anunci en el BOP

Pressupost 2009  Anunci en el BOP

Pressupost 2008  Anunci en el BOP