Taxes i Preus Publics

TAXES I PREUS PÚBLICS

Tots els habitatges dels municipis de la Mancomunitat tenen una taxa anual de 110,46 € (al 2016).

En el municipi de La Seu la taxa es cobra per quadrimestre, és a dir, en tres rebuts a l’any.

A la resta de municipis de la Mancomunitat es cobra semestralment, en dos rebuts, un a l’agost, corresponent al primer semestre (gener-juny), i l’altre al febrer, corresponent al segon semestre (juliol-desembre).

Les taxes de la recollida d’escombraries i els preus de la deixalleria estan regulats per l’ “Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombraries” (2016)

La modificació definitiva de taxes i preus públics per al 2016 va ser publicada en el BOP número 236 amb data 23 de desembre del 2013, ja que l’ordenança ha estat congelada aquest any: Publicació anunci

Pel que fa a les activitats econòmiques només se’ls cobra la despesa generada per la producció de residus no reciclables que es poden llençar al contenidor de rebuig. Els residus que són correctament classificats i llençats als contenidors de matèria orgànica, paper, vidre o envasos surten de franc. Les empreses també generen molts altres residus específics (fusta, ferros, runes, pneumàtics, tòxics…) que es poden dur a la deixalleria on paguen en funció del tipus de residu i de la quantitat.

Els preus públics d’entrada de residus als dipòsits controlats i a les plantes de reciclatge de la Mancomunitat estan regulats per l’ “Ordenança reguladora de la gestió de l’abocament de residus i valorització de la matèria orgànica” (2016)