Tarifa deixalleria i abocador

Les empreses que portin part dels residus comercials que generen a la deixalleria, hauran d’assumir els costos que generin mitjançant la factura que emetrà la Mancomunitat.  Aquest import té la consideració de preu públic i per tant està subjecte a IVA.
Aquí  us podeu descarregar la Tarifa deixalleria 2018

Els residus asimilables a municipals, la runa o residus de la construcció i les restes vegetals que cal portar al Centre de Tractament de Residus de Benavarre están regulats per Ordenança Reguladora de la Gestio de l’Abocament de Residus i Valorització de la materia orgánica 2019

Aquí us podeu descarregar la  Tarifa abocament de residus 2019

Si voleu domiciliar les factures de la deixalleria  o l’abocador cal omplir el següent Mandat SEPA