DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

El document d’acceptació de residus és el document que el promotor ha de presentar a l’Ajuntament al fer la sol·licitud de llicència d’obres. Per obtenir-lo s’ha de dipositar una fiança.

Passos a seguir:
1- Presentar sol·licitud electrònica o a les oficines:
Cal adjuntar:
– Obra menor: Pressupost de l’obra
– Obra major: Annex de generació de residus del projecte

2- Pagament de la fiança:
– Presencial: Es podrà realitzar el pagament a les oficines en efectiu o amb targeta bancària.
– Electrònica: Es rebrà el Document de Pagament de la fiança amb el que es podrà realitzar el pagament a través de transferència bancària o a les oficines (efectiu o targeta).

El preu de la fiança depèn del tipus d’obra i dels residus generats. En el cas d’obres menors, l’import mínim son 150€.
El tràmit queda aturat fins que s’efectuï el pagament de la fiança

3- Documents que es reben:
– Document d’acceptació dels residus
– Full de seguiment dels residus

El Document d’acceptació dels residus s’haurà d’enviar a l’Ajuntament a qui es sol·liciti la llicència d’obres.

El full de seguiment dels residus (s’ha de fer dos còpies). Aquest document ha d’estar signat pel posseïdor i el transportista,  i ha d’acompanyar els residus des de la generació fins al seu destí final al gestor autoritzar. Es a dir, cal portar aquest document quan s’aportin els residus al gestor autoritzat corresponent (deixalleria o abocador en el nostre cas). Quan entrin els residus, la Mancomunitat generarà un tiquet d’entrada dels residus.

4- Presentar la sol·licitud per la devolució de la fiança.
Caldrà adjuntar:
– Full de seguiment de residus segellat pel gestor autoritzat.
– Tiquets d’entrada al gestor autoritzat (deixalleria o abocador)
Sol·licitud de transferència bancària omplerta i segellada per l’entitat bancària, o bé el certificat de titularitat del compte.

5-Quan s’hagi liquidat la factura d’entrada dels residus al gestor, es rebrà:
– Devolució de la fiança en el compte facilitat.
Certificat de gestió de residus: s’ha de reenviar a l’Ajuntament per certificar la correcta gestió dels residus.

El preu de l’entrada dels residus al gestor autoritzat està regulat en les següents Ordenances fiscals.
Aquí també es poden consultar les tarifes.